Objectius

L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Cultura Catalanes es constitueix el gener de 2017 al cor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. En són les seues principals impulsores cinc graduades en Filologia Catalana implicades en el món de la recerca i que es troben d’una banda cursant màsters oficials de lingüística i cultura literària o, d’altra banda, preparant la seua tesi en un programa de doctorat.

L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (d’ara endavant AJILLC) té com a objectiu la promoció i la difusió de la recerca dels estudiants, doctorands i investigadors que recentment hagen publicat la seua tesi o els seus treballs de fi de grau i fi de màster en l’àmbit de la llengua i la literatura catalanes. Amb això, no solament s’espera que en siguen partícips els estudiants de la titulació pròpia de Filologia Catalana, sinó tots aquells que contribuïsquen amb els seus estudis a l’anàlisi, el debat, la composició i la difusió de qualsevol coneixement relacionat amb la llengua i la literatura catalanes des de múltiples perspectives (lingüística, literatura, cultura, història, art, comunicació, traducció…).

Entenem que el món de la investigació és apassionant, encoratjador i clau en l’avanç del coneixement científic. Malauradament, sovint està reservat a les persones amb llarga trajectòria i amb estudis consolidats, cosa que dificulta l’exposició i la difusió dels treballs dels nous investigadors. Per aquesta raó, l’AJILLC actuarà com a plataforma perquè es puguen donar a conèixer els seus estudis a la resta del món acadèmic, de manera que es visibilitzen els seus esforços i l’Associació esdevinga el mitjà per a l’intercanvi i l’actualització dels estudis relacionats amb la llengua i les lletres catalanes gràcies a les seues aportacions.

La composició, l’organització i el funcionament de l’AJILLC es troben àmpliament redactats als estatus de l’Associació. Segons contempla l’article 9 del document fundacional, en l’AJILLC la sobirania serà compartida entre la Junta Directiva – formada per president/a, tresorer/a, secretari/ària i vocals – i l’Assemblea General, constituïda pels socis. Els socis han de complir els requisits esmentats en l’article 12 i, talment estableix el capítol segon, tindran com a obligació el pagament anual de 15 euros per la quota de soci, el respecte a les decisions de la Junta Directiva i la participació activa en la programació i les activitats de l’Associació. Pel que fa als seus drets, tots els socis pertanyen a l’Assemblea General que és, en última instància, l’òrgan de debat i deliberació i, com a conseqüència, tenen tant el dret de decidir l’elecció de la Junta Directiva com de formar-ne part. La composició i la regulació de la Junta Directiva es desenvolupa, per la seua banda, en el capítol cinquè dels estatuts.

L’AJILLC proposa, a més, la figura del padrí i de la padrina. Una persona que, tot i que no compleix els requisits per ser soci, creu en el projecte i hi col·labora mitjançant el pagament de la quota de soci, de manera que té dret a rebre tota la informació relativa a les activitats de l’Associació i pot assistir als congressos.

L’activitat primordial a què es compromet l’Associació consistirà en l’organització d’un congrés anual. Gràcies a l’ajuda del comitè científic, compost per professors del Departament de Filologia Catalana, s’avaluaran totes les propostes rebudes i s’escolliran els millors treballs per presentar-se al congrés en forma de pòster i de comunicació. En cada congrés, a més, hi haurà ponències d’experts i representants consolidats de diferents àmbits de la llengua i la literatura que atorgaran al congrés un caràcter més professional i contribuiran a l’intercanvi d’informació entre els investigadors novells i els més experimentats.

A més del congrés, l’Associació, tenint en compte la seua solvència i respectant les propostes de l’Assemblea, maldarà per engegar més projectes, entre els quals es contempla prioritàriament la posada en marxa d’una revista o llibre per a difondre la recerca presentada al congrés.